Что делать если орган налоговой милиции или СБУ требуют предоставить документы

14.02.2013 в Для клиента про юриста, О досудебном следствии

Здесь Вы найдете подборку материалов:
Правомерны ли требования органа налоговой милиции относительно предоставления налогоплательщиком документов по взаимоотношениям с контрагентом в рамках уголовного производства?
ГНС разъяснила, что должен содержать запрос налогового органа
Что делать если пришел запрос из СБУ с требованием предоставить документы?

Правомерны ли требования органа налоговой милиции относительно предоставления налогоплательщиком документов по взаимоотношениям с контрагентом в рамках уголовного производства?

Автор  Bezproverok

Від органів податкової міліції на адресу платника податків надійшов запит з вимогою надати документи по взаємовідносинах із контрагентом у рамках кримінальної справи на підставі ст. 40, 41, 93 КПКУ. Чи правомірні вимоги органу податкової міліції?

Досить поширеними є випадки, коли на адресу платника податків надходять запити від органу державної податкової служби – податкової інспекції щодо надання документів, які стосуються господарської діяльності такого платника податків. Ненадання таких документів чи аргументованої відповіді на відповідний запит протягом 10 робочих днів є підставою для органу ДПС провести документальну позапланову перевірку такого платника податків, керуючись пп. 78.1.1 ПКУ.

Проте як реагувати платнику податків на аналогічний запит вже органу податкової міліції, у якому вимога надати відповідні документи підкріплена ще й аргументом, що вимагаються вони у рамках конкретної кримінальної справи?

А реагувати на такий запит органу податкової міліції платнику податків досить просто. Річ у тім, що у статтях 159 — 166 КПКУ закріплено інститут тимчасового доступу до речей і документів, яким повинна скористатися посадова особа органу досудового розслідування.

Так, у самому КПКУ немає прямої заборони органам досудового розслідування звертатися до платників податків із відповідними запитами, проте відсутність такої заборони не означає існування зустрічного обов’язку платника податків надавати документи, які у такому запиті вимагаються. Посилаючись на ст. 40 КПКУ, яка встановлює статус слідчого органу досудового розслідування, ст. 41 КПКУ, яка визначає статус оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, та на ст. 93 КПКУ, яка регламентує процедуру збору доказів, орган досудового розслідування оперує загальними статтями КПКУ, які платника податку ні до чого, окрім, можливо, надання відповіді не зобов’язують.

У свою чергу, в ч. 1 ст. 159 КПКУ зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (тобто платником податків), можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПКУ тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, за відсутності бажання платника податків надати на запит органу досудового розслідування відповідні господарські документи, вилучити їх останній може лише на підставі ухвали слідчого судді. Для отримання такої ухвали представник органу досудового розслідування повинен звернутися до відповідного суду із клопотанням про її отримання. У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПКУ слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, з усього вищевикладеного можна зробити висновок, що з наданням документів органу досудового розслідування, яким є орган податкової міліції, поспішати не потрібно, адже обов’язку надати ці документи у платника податків немає, а орган податкової міліції може їх вилучити (у примусовому порядку), лише пройшовши відповідну процедуру, встановлену КПКУ.

По материалам: ЛИГА:ЗАКОН

ГНС разъяснила, что должен содержать запрос налогового органа

Автор  Bezproverok

Соответствующее письмо касается получения налоговой информации от плательщиков налогов и других субъектов информационных отношений.

В письме от 03.12.2012 г. № 3060/0/141-12/А/10-1114/4341 налоговая указала, что требования к оформлению запроса определены п. 73.3 ст. 73 Налогового кодекса, в соответствии с которым органы ГНС имеют право обратиться к плательщикам налогов и другим субъектам информационных отношений с письменным запросом о представлении информации (исчерпывающий перечень и основания представления которой установлены законом), необходимой для выполнения возложенных на органы ГНС функций, задач, и ее документальном подтверждении. Такой запрос подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа ГНС и должен содержать перечень запрашиваемой информации и документов, которые ее подтверждают, а также основания для направления запроса.

Кроме того, правоотношения по поводу направления налоговыми органами в адрес налогоплательщиков запросов нормированы также предписаниями Порядка периодического представления информации органам государственной налоговой службы и получения информации указанными органами по письменному запросу, в соответствии с п. 10 которого запрос относительно получения налоговой информации от плательщиков налогов и других субъектов информационных отношений оформляется на бланке органа ГНС и подписывается руководителем (заместителем руководителя) указанного органа. В запросе указываются:

- ссылки на нормы закона, в соответствии с которыми орган ГНС имеет право на получение такой информации;

- основания для направления запроса; описание запрашиваемой информации и в случае необходимости перечень документов, которые ее подтверждают.

Основания направления такого запроса определены п. 73.3 ст. 73 НК (например, для определения уровня обычных цен на товары (работы, услуги) при проведении проверок) .

Таким образом, налоговая разъяснила, что запрос налогового органа в обязательном порядке должен содержать перечень запрашиваемой информации и изложение определенных НК оснований получения информации.

По материалам: ЮрЛига

Что делать если пришел запрос из СБУ с требованием предоставить документы?

Автор  Bezproverok

В последнее время к предприятиям с запросами о предоставлении информации стали обращаться доселе малоактивные сотрудники СБУ. В связи с многочисленностью запросов, требующих предоставления материалов в рамках оперативно-розыскной деятельности СБУ, возникает вопрос о том, в каких случаях следует предоставлять требуемую информацию, а в каких можно и вежливо отказать в ее предоставлении.

Позиция 1. В предоставлении информации и документов следует отказывать, если:

– не указан номер оперативно-розыскного дела;

– запрос подписан не начальником органа СБУ, а его заместителем или исполняющим обязанности;

– в нем не указано правовых оснований для выдвижения соответствующих требований и/или не предоставлено документов, подтверждающих проведение проверки в установленном законодательством порядке (см. определение ВАСУ от 16.12.2010 №К-15673/10). 

Позиция 2. Если речь идет о предоставлении доказательств в рамках ОРД, то лучше предоставить их без особых возражений, поскольку:

– то, кто подписал запрос (заместитель или начальник), в суде особой роли не сыграет;

– одно дело когда «дайте просто так», другое – в рамках ОРД;

– отказывать стоит только в том случае, если требуемые СБУ доказательства имеют чрезвычайное значение для предприятия;

– проще предоставить ксерокопию и пожелать удачи «бойцам», чем потом долго и нудно судиться с туманной перспективой финала процесса.

Мнение «Ю&З»: Принимая решения о предоставлении или отказе в предоставлении информации по письменному запросу органа СБУ, следует помнить, что согласно ч. 2 ст. 19 Конституции органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Основания для получения органами СБУ информации от предприятий предусмотрены нормами УПК, Закона «О Службе безопасности Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности». Поэтому для проверки наличия оснований, полномочий и правильности способа получения требуемой информации следует проанализировать нормы, на которые орган ссылается в своем запросе.

Если органы СБУ ссылаются на п. 3 ст. 25 Закона «О Службе безопасности Украины», то они могут получить только те данные и сведения, которые необходимы для обеспечения государственной безопасности Украины. Конечно, определение того, какая информация может быть необходима для обеспечения госбезопасности Украины – прерогатива СБУ, однако при наличии серьезных сомнений в том, что требуемые данные могут касаться госбезопасности, можно уточнить у СБУ, какое именно отношение имеют эти документы для госбезопасности. В любом случае такой запрос должен быть подписан начальником органа СБУ.

Если речь идет о документах, требуемых в рамках проведения ОРД, то в запросе обязательно должен быть указан номер оперативно-розыскного дела, а в идеале – еще и предоставлена копия постановления о заведения оперативно-розыскного дела, в которой, в частности, будут указаны фамилия, основание и цель проведения ОРД. Кстати, в самом Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусмотрено такого права, как направление запросов предприятиям. Но в тоже время согласно ст. 6 указанного Закона существует право оперативных подразделений на ознакомление с документами и данными, характеризующих деятельность предприятий, и на изготовление копий с таких документов.

Так что при желании можно отказать в предоставлении информации по любому письменному запросу в рамках ОРД, но тогда предвидится риск появления оперативных подразделений непосредственно на территории предприятия.

Истребовать документы и данные, характеризирующие деятельность предприятий и образ жизни отдельных лиц, с оставлением копий таких документов и описи изъятых документов лицам, в которых они истребованы, они, кстати, могут только с разрешения суда.    При этом изъятие оригиналов первичных финансово-хозяйственных документов в рамках ОРД запрещается.

Составлять запросы в рамках расследования уголовного дела, как и проводить другие следственные действия (например, выемку или изъятие), может только следователь СБУ. При этом в таком запросе должно быть указано, в рамках расследования какого уголовного дела проводится проверка, и расследования такого вида УД должно быть отнесено к компетенции органов СБУ.

Запросы в рамках проверки информации о преступлениях могут направлять как следователи, так и органы безопасности (как органы дознания). Соответственно, они должны быть подписаны либо следователем, либо начальником (и. о.) такого органа. При этом в них должна присутствовать ссылка на конкретное заявление или сообщение о преступлении, в рамках проверки которого направлен запрос.

Если же запрашиваемый орган намешал «в кучу» разные основания для получения информации и/или запросил огромный перечень информации, то в ответе на запрос следует попросить его уточнить, на каких конкретно основаниях требуется запрашиваемая информация и, соответственно, какая именно информация или документы нужны.

ВЫВОД:

Перед принятием решения о предоставлении информации по запросу СБУ следует проверить наличие законных оснований для затребования такой информации, соблюдение формальных требований законодательства относительно способа получения органами СБУ такой информации, а также при необходимости уточнить эти основания и список требуемой информации.

По материалам: Перша Юридична Експертиза


Входящие поисковые запросы:
запит податкової міліції про надання інформації (29) * вимога слідчого про надання документів (23) * відповідь на запит сбу про надання документів (22) * ст 93 кпк україни (22) * відповідь на запит сбу (20) * тимчасовий доступ до речей і документів (17) * відповідь на запит податкової міліції (14) * запит сбу про надання інформації (13) * запит сбу надання документів (13) * запит сбу (13) * запит слідчого про надання документів (11) * відповідь на запит міліції (11) *
YR_BPshare: Facebook YR_BPshare: LinkedIn  YR_BPshare: Google+  YR_BPshare: vkontakte

 

Прокомментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


5 − один =

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов